قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۱۰۹۰
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۳:۰۰

۸۳۴,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۱۰۹۰
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۳:۰۰

۳۲۸,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۴۶۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۳:۲۰

۲۳۰,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۴۶۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۳:۲۰

۲۷۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۰۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۱۵

۱۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۳۳۷۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۵:۰۰

۳۰۴,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۳۳۷۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۵:۰۰

۲۷۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

معراج

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۲۸۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۵:۵۰

۱۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

معراج

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۲۸۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۵:۵۰

۲۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۴۰۴۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۳۰

۱۸۴,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۹۶۱
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۴۵

۴۳۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۹۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۴۵

۱۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۹۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۴۵

۲۳۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۹۶۱
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۴۵

۵۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۱۰۸۰
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۵۰

۹۹۴,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۱۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۵۰

۳۵۴,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۱۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۵۰

۳۲۸,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۱۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۵۰

۳۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

پویا ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۲۳۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۵۵

۲۰۷,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

پویا ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۲۳۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۵۵

۱۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

تابان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۶۲۵۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۱۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

تابان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۶۲۵۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۲۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

تابان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۶۲۵۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۲۰۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

تابان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۶۲۵۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۲۳۰,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۴۰۴۰
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۲۵

۱۸۴,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

قشم ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۱۲۰۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۲۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

قشم ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۱۲۰۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۲۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

قشم ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: QB۱۲۰۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۱۸۴,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۴۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۰۰

۲۰۰,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

سپهران

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۴۳۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۲۰

۱۷۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۰۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۳۵

۱۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۰۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۳۵

۱۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

قشم ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۱۲۵۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۰۰

۲۲۹,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۹۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۲۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۹۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۲۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

آسمان

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۶۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۱۷۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۰۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۱۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۱۸۱,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

وارش

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۵۸۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۲۰

۱۸۵,۲۱۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

وارش

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۵۸۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۲۰

۳۶۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

وارش

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: VR۵۸۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۲۰

۱۷۴,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

وارش

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۵۸۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۲۰

۱۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۱۰۳۶
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۸۳۴,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۱۰۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۲۷۴,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۱۰۳۶
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۷۸۱,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۶۹۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۱۷۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۶۹۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۱۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۶۹۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۱۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۶۹۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۲۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۶۹۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۲۰۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۶۹۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۱۷۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۶۹۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۱۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۶۹۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۱۷۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر