قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
شماره پرواز: ۶۳۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۱۵

۵۷۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
شماره پرواز: ۶۳۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۱۵

۴۶۵,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
شماره پرواز: ۶۹۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۱۵

۴۴۵,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
شماره پرواز: ۳۳۷۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۳۵

۷۰۱,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

پویا ایر

جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
شماره پرواز: ۲۳۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۵:۲۰

۳۵۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۳۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۵:۴۵

۷۰۱,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

معراج

جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
شماره پرواز: ۲۸۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۳۷۴,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
شماره پرواز: ۶۰۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۲۰

۷۰۱,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
شماره پرواز: ۰۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۲۰

۴۴۴,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

وارش

جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
شماره پرواز: ۵۸۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۳۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

وارش

جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
شماره پرواز: VR۵۸۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۳۸۱,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
شماره پرواز: ۴۰۴۰
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۲۵

۴۰۲,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

قشم ایر

جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
شماره پرواز: ۱۲۰۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۳۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

قشم ایر

جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
شماره پرواز: ۱۲۰۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۳۶۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

قشم ایر

جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
شماره پرواز: QB۱۲۰۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۳۶۱,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
شماره پرواز: ۴۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۰۰

۴۴۵,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
شماره پرواز: ۴۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۰۰

۴۱۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
شماره پرواز: ۴۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۰۰

۳۸۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
شماره پرواز: ۹۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۴۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
شماره پرواز: ۹۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۳۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
شماره پرواز: ۶۳۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۴۳۶,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
شماره پرواز: ۶۳۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۴۰۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
شماره پرواز: ۶۳۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۳۵۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
شماره پرواز: ۶۳۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۳۷۷,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
شماره پرواز: ۶۳۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۳۷۷,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
شماره پرواز: ۶۳۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۳۶۴,۹۹۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
شماره پرواز: ۴۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۱۰

۷۰۱,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
شماره پرواز: ۰۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۱۵

۳۵۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

قشم ایر

جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
شماره پرواز: ۱۲۵۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۱۵

۴۲۸,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

سپهران

جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
شماره پرواز: ۴۳۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۲۰

۳۴۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
شماره پرواز: ۶۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۶۳۱,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۳۶
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۹۹۴,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۶۲۱,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
شماره پرواز: ۰۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۰

۳۸۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر