قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

وارش

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۵۸۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۰۰

۷۰۱,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

وارش

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۵۸۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۰۰

۷۲۲,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آتا

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۵۶۹۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۰۰

۷۷۰,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

وارش

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۵۸۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۰۰

۶۸۰,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

وارش

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۵۸۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۰۰

۷۷۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۲۶۱
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۰۵

۱,۱۱۷,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۰۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۳۵

۶۹۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

معراج

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۲۸۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۴۰

۶۷۴,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

معراج

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۲۸۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۴۰

۶۹۸,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

معراج

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۲۸۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۴۰

۷۲۳,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

معراج

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۲۸۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۴۰

۷۴۸,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

معراج

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۲۸۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۴۰

۷۷۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ساها

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: IRZ۱۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۱۰

۷۷۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ساها

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۱۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۱۰

۷۷۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۹۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۶۳۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۹۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۷۱۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۴۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۷۰۱,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۶۰۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۲۵

۵۵۳,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۶۰۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۲۵

۵۲۸,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر