قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: IV۶۹۹۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۰۰

۷۷۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: IV۶۹۹۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۰۰

۷۷۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۶۰۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۱۵

۷۷۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۶۰۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۱۵

۹۳۰,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

سپهران

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۴۳۱۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۷۷۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۹۶۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۴۵

۷۷۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

تابان ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۶۲۵۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۷۷۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

تابان ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۶۲۵۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۷۲۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

تابان ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۶۲۵۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۷۲۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

معراج

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۲۸۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۵۵

۷۷۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

زاگرس

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۴۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۷۷۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

معراج

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۲۸۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۰۵

۷۷۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

معراج

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۲۸۰۳
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۰۵

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

معراج

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۲۸۰۳
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۰۵

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

معراج

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۲۸۰۳
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۰۵

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

قشم ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: QB۱۲۵۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۷۷۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۲۶۹
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۹۹۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

قشم ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: QB۱۲۵۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۷۷۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

آتا

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۵۶۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۲۰

۷۷۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۷۷۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر