قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

زاگرس

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
شماره پرواز: ۴۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۱,۰۷۸,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

تابان ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
شماره پرواز: ۶۲۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۸۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

تابان ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
شماره پرواز: ۶۲۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۹۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
شماره پرواز: ۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۹۱۴,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
شماره پرواز: ۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۹۵۵,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آسمان

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
شماره پرواز: ۶۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۵۰

۱,۱۳۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آسمان

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
شماره پرواز: ۶۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۵۰

۱,۱۸۴,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آسمان

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
شماره پرواز: ۶۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۵۰

۱,۲۳۷,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آتا

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
شماره پرواز: ۵۶۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۹۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آتا

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
شماره پرواز: ۵۶۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۸۹۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

آتا

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
شماره پرواز: ۵۶۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۹۲۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر