قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۴۵

۱,۰۷۸,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

وارش

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۵۸۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۵:۱۵

۱,۰۷۸,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ساها

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: IRZ۱۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۳۰

۱,۰۷۱,۹۳۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ساها

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: IRZ۱۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۳۰

۱,۰۴۹,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ساها

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۱۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۳۰

۱,۰۷۸,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

تابان ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۶۳۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۴۵

۹۲۹,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

تابان ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۶۳۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۴۵

۹۱۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

تابان ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۶۳۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۴۵

۱,۰۵۵,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۰۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۴۵

۱,۰۵۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۰۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۴۵

۱,۰۴۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۴۵

۱,۰۷۸,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: IV۰۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۴۵

۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

تابان ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

تابان ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: HH۶۲۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۸۲۸,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

تابان ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: HH۶۲۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۱,۰۷۸,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

تابان ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۱,۰۶۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

زاگرس

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۹۹۲,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۹۱۸,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

وارش

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۵۸۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۹۸۵,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

وارش

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۵۸۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۱,۰۷۸,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۰۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۸۶۱,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۱,۰۷۸,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۰۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۸۷۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۰۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۸۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۰۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۸۸۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۰۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۹۱۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

تابان ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۶۳۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۸۹۱,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

تابان ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۶۳۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۱,۰۶۴,۱۴۵ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

تابان ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۶۳۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۸۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

معراج

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۰

۹۷۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

معراج

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۰

۹۳۵,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آسمان

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۶۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۱۵

۹۶۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

آسمان

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۶۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۱۵

۹۲۳,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آسمان

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۶۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۱۵

۱,۰۰۴,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

معراج

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۵۵

۱,۰۰۶,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

معراج

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۰۳
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۵۵

۱,۵۱۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

معراج

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۵۵

۸۶۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

معراج

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: JI۲۸۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۵۵

۸۸۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

معراج

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۰۳
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۵۵

۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

معراج

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: JI۲۸۰۳
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۵۵

۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

معراج

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۵۵

۸۷۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

معراج

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۵۵

۱,۰۷۸,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

معراج

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۵۵

۹۳۵,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

معراج

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۵۵

۹۷۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

معراج

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۵۵

۱,۰۴۲,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر