قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

سپهران

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۴۳۱۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۷۷۳,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۶۹۹۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۱۰

۱,۰۷۸,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

تابان ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۵۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۶۶۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

تابان ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۵۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۶۹۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

تابان ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۵۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۷۲۵,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

تابان ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۵۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۷۴۱,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

تابان ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۵۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۶۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ساها

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۱۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۸۵۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ساها

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: IRZ۱۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۸۳۲,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

معراج

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۴۵

۸۷۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

معراج

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: JI۲۸۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۴۵

۸۴۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

معراج

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۴۵

۱,۰۷۸,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

معراج

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۴۵

۸۶۴,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

معراج

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۴۵

۸۹۹,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

معراج

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۴۵

۹۳۵,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

معراج

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۴۵

۹۷۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

معراج

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۴۵

۱,۰۴۲,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۹۶۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۷۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

سپهران

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۴۳۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۶۷۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

وارش

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۵۸۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۴۵

۷۲۴,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

وارش

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۵۸۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۴۵

۷۷۳,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

وارش

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۵۸۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۴۵

۱,۰۷۸,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

تابان ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۶۱۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

تابان ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۶۳۵,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

تابان ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۶۶۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۹۶۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۷۴۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۹۶۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۸۱۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

وارش

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۵۸۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۶۶۶,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

وارش

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۵۸۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۷۰۳,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

وارش

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۵۸۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۱,۰۷۸,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۷۰۳,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

زاگرس

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۶۵۳,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

زاگرس

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۸۴۴,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۲۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۷۳۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۴۰

۸۷۳,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۴۰

۷۹۰,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۴۰

۶۴۷,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۴۰

۶۶۷,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۴۰

۸۱۱,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۴۰

۸۳۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

قشم ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: QB۱۲۵۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۶۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

قشم ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: QB۱۲۵۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۶۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

قشم ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: QB۱۲۵۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۶۸۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۰۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۰

۶۳۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۰

۸۳۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۰

۸۱۱,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۰

۱,۰۷۸,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

معراج

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۶۸۵,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

معراج

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۶۴۹,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۰۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۵۵

۶۵۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: IV۰۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۵۵

۶۶۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۰۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۵۵

۶۳۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: IV۰۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۵۵

۶۴۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۵۵

۸۳۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۵۵

۸۷۳,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۰۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۵۵

۶۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آتا

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۱,۰۷۷,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آتا

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۷۷۳,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آتا

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۸۱۱,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آتا

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۸۴۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آتا

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۸۸۷,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آتا

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۹۲۵,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آتا

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۹۶۳,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آتا

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۱,۰۰۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آتا

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۶۶۴,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آتا

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۷۳۷,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر