قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

سپهران

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۴۳۵۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۱۰

۷۴۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

وارش

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۵۸۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۷۷۳,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

پارس

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۴۴۵۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۶۷۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۹۶۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۸۳۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

پارس

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۴۴۵۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۸۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

پارس

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۴۴۵۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۹۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

وارش

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۵۸۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۹۰۰,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

وارش

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۵۸۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۹۸۲,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۹۶۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۹۸۲,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۵:۴۰

۷۷۶,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۰۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۵:۴۰

۷۳۲,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۵:۴۰

۹۸۲,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۵:۴۰

۷۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۵:۴۰

۶۹۸,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: IV۰۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۵:۴۰

۷۳۷,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۹۶۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۳۰

۷۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۹۶۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۳۰

۸۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۶۹۹۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۷۳۹,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۶۹۹۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۷۷۶,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: IV۶۹۹۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۷۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: IV۶۹۹۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۷۲۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

سپهران

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۴۳۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۳۵

۶۷۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۶۰۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۴۰

۸۱۹,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۶۰۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۴۰

۸۵۳,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۶۰۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۴۰

۸۸۷,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۶۰۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۴۰

۹۲۱,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۶۰۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۴۰

۹۸۲,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

تابان ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۶۳۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۰۰

۹۱۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

تابان ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: HH۶۳۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۰۰

۸۰۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

تابان ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۶۳۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۰۰

۷۷۳,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

تابان ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: HH۶۳۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۰۰

۶۸۸,۵۵۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

تابان ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۶۳۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۰۰

۶۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

تابان ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۶۳۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۰۰

۷۸۹,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۵۶۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۴۰

۷۰۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۵۶۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۴۰

۶۹۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۵۶۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۴۰

۹۷۰,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

ساها

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۱۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۷۱۱,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ساها

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: IRZ۱۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۷۰۰,۴۵۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ساها

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۱۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۷۴۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ساها

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: IRZ۱۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۶۹۵,۴۵۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۴۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۷۵۶,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

وارش

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۵۸۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۱۵

۹۸۲,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

وارش

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۵۸۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۱۵

۷۴۶,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

وارش

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۵۸۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۸۳۶,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

وارش

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۵۸۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۹۸۲,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

وارش

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۵۸۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۷۲۴,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

معراج

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۲۸۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۹۸۲,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

معراج

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: JI۲۸۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۷۳۷,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

معراج

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۲۸۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۹۴۹,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

معراج

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۲۸۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۷۲۷,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

معراج

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۲۸۰۳
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

معراج

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۲۸۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۷۳۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

تابان ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۶۲۵۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۷۱۶,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

تابان ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۶۲۵۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۷۷۳,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

تابان ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۶۲۵۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۶۸۰,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

تابان ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۶۲۵۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۶۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

تابان ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۶۲۵۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۷۰۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

تابان ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۶۲۵۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۹۶۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: IV۰۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۱۵

۷۶۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۰۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۱۵

۸۶۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۱۵

۹۵۲,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: IV۰۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۱۵

۷۸۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۰۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۱۵

۷۷۰,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۰۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۱۵

۷۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۱۵

۹۳۷,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۰۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۳۰

۷۵۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۳۰

۹۰۷,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۳۰

۹۸۲,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۳۰

۸۳۲,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۳۰

۷۹۵,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۳۰

۷۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۰۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۳۰

۷۱۸,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۰۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۳۰

۷۳۷,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۰۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۳۰

۷۶۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر