قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایرتور

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۹۶۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۲:۴۵

۹۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ماهان ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۱۰۸۰
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۴۵

۱,۸۶۸,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۵:۵۰

۷۳۵,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۵:۵۰

۸۲۵,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۵:۵۰

۱,۰۱۹,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

معراج

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۴۵

۸۵۲,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

معراج

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۴۵

۸۳۱,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

معراج

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۴۵

۷۴۷,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

معراج

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۴۵

۷۶۸,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

تابان ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: HH۶۳۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۶۸۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

تابان ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: HH۶۳۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۷۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

تابان ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۶۳۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۷۰۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

تابان ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: HH۶۳۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۷۹۱,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

تابان ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: HH۶۳۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۷۱۸,۲۵۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

تابان ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۶۳۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۷۳۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۲۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۲۰

۱,۰۱۷,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۶۰۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۲۰

۸۱۵,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۹۶۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۷۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۹۶۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۸۳۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

سپهران

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۴۳۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۰۰

۹۲۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آتا

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۳۰
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۵۰

۷۰۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آتا

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۳۰
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۵۰

۱,۰۱۹,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آتا

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۳۰
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۵۰

۶۸۹,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آتا

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: I۳۵۶۳۰
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۵۰

۶۸۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آتا

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۳۰
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۵۰

۹۸۰,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ساها

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۱۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۲۰

۶۹۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ساها

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۱۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۲۰

۷۸۱,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۶۸۹,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۰۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۷۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۶۵۰,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

تابان ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۵۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۶۸۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

تابان ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۵۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۷۰۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

وارش

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۵۸۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۷۵۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

وارش

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۵۸۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۱,۰۱۹,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آتا

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۷۲۸,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۶۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۷۰۹,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۶۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۷۴۴,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

وارش

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۵۸۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۳۰

۸۲۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

وارش

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۵۸۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۳۰

۱,۰۱۹,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر