قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

زاگرس

سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
شماره پرواز: ۴۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۹۸۴,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
شماره پرواز: ۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۱۰

۱,۰۱۹,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ماهان ایر

سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
شماره پرواز: ۱۰۸۰
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۱,۸۸۵,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

وارش

سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
شماره پرواز: ۵۸۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۱,۰۱۹,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

سپهران

سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
شماره پرواز: ۴۳۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۸۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آسمان

سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
شماره پرواز: ۶۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۱,۱۸۴,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
شماره پرواز: ۴۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۴۰

۱,۰۱۷,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
شماره پرواز: ۴۶۹
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۴۰

۱,۱۶۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
شماره پرواز: ۴۶۹
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۴۰

۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

وارش

سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
شماره پرواز: ۵۹۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۴۵

۷۹۸,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

وارش

سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
شماره پرواز: ۵۹۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۴۵

۸۸۸,۳۳۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر