قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ۳۳۷۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۵:۵۰

۲۳۰,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ۳۳۷۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۵:۵۰

۲۳۰,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ۳۳۹۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۸:۰۰

۲۳۰,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ایران ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ۳۳۹۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۸:۰۰

۲۳۰,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ۳۳۹۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۸:۰۰

۲۵۱,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ۳۳۹۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۸:۰۰

۲۸۳,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر