قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۳۸۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
15:00
کیش

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۳۸۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
15:00
کیش

۲۴۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۱۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
18:30
کیش

۱۹۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
19:00
کیش

۱۹۱,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۱۶۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
20:15
کیش

۱۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۱۶۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
20:15
کیش

۱۹۱,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۱۶۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
20:15
کیش

۱۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۱۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
23:00
کیش

۱۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۱۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
23:00
کیش

۱۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۱۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
23:10
کیش

۱۹۱,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۱۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
23:10
کیش

۱۷۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر