قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۳۸۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
11:30
کیش

۱۲۸,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۳۸۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
11:30
کیش

۱۱۹,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

سپهران

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۳۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
12:00
کیش

۱۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
20:45
کیش

۱۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
20:45
کیش

۱۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
21:45
کیش

۱۵۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
21:45
کیش

۱۵۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
21:45
کیش

۱۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
21:45
کیش

۱۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
21:45
کیش

۱۹۱,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
21:45
کیش

۱۷۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر