قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: CH ۷۱۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
16:30
کیش

۷۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۷۱۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
16:30
کیش

۷۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۷۱۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
16:30
کیش

۱۷۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۷۱۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
16:30
کیش

۷۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۷۱۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
16:30
کیش

۷۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۳۳۷۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
19:10
کیش

۱۱۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۳۳۷۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
19:10
کیش

۱۴۵,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۷۰۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
21:00
کیش

۱۷۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۷۰۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
21:00
کیش

۱۹۱,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر