قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۳۸۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
15:20
مشهد

۲۳۱,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۳۸۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
15:20
مشهد

۲۱۱,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۱۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
17:30
مشهد

۱۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۱۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
17:30
مشهد

۱۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۱۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
17:45
مشهد

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۱۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
17:45
مشهد

۱۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

آتا

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۵۶۹۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
21:00
مشهد

۱۳۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

آتا

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۵۶۹۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
21:00
مشهد

۱۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر