قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

زاگرس

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ZV۴۱۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۳۵

۳۳۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

زاگرس

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ZV۴۱۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۳۵

۳۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

وارش

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ۵۸۳۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
مشهد
ساعت حرکت: ۱۹:۱۵

۴۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

وارش

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: VR۵۸۳۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
مشهد
ساعت حرکت: ۱۹:۱۵

۴۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

وارش

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ۵۸۳۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
مشهد
ساعت حرکت: ۱۹:۱۵

۳۸۶,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

وارش

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ۵۸۳۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
مشهد
ساعت حرکت: ۱۹:۱۵

۴۵۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

وارش

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ۵۸۳۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
مشهد
ساعت حرکت: ۱۹:۱۵

۴۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر