قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
09:45
تهران

۳۵۷,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

سپهران

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۳۰۸
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
10:00
تهران

۴۷۱,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آسمان

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۳۷۸۳
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
11:50
تهران

۳۲۷,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آسمان

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۳۷۸۳
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
11:50
تهران

۳۵۰,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۱۰۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
12:10
تهران

۳۱۲,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۰۳۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
13:00
تهران

۲۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۰۳۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
13:00
تهران

۲۱۵,۳۳۶ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۰۳۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
13:00
تهران

۲۱۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

آتا

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۵۶۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
16:20
تهران

۲۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آسمان

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۳۷۸۷
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
17:00
تهران

۳۵۰,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۳۷۸۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
17:00
تهران

۳۱۸,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۰۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
18:20
تهران

۲۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ZV۴۰۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
18:20
تهران

۳۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۰۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
18:20
تهران

۳۵۵,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۰۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
18:20
تهران

۳۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۰۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
18:20
تهران

۳۶۵,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۹۸۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
19:30
تهران

۳۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۹۸۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
19:30
تهران

۳۰۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۱۰۸۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
22:30
تهران

۳۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۲۷
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
22:30
تهران

۴۳۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
22:30
تهران

۳۵۷,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۲۷
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
22:30
تهران

۵۱۶,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۱۰۸۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
22:40
تهران

۳۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۱۰۸۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
22:40
تهران

۳۱۲,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۱۰۸۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
22:40
تهران

۳۴۲,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر