قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۳۷۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
06:00
تهران

۱۰۴,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۳۷۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
06:00
تهران

۱۱۹,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

ایران ایرتور

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۹۸۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
09:00
تهران

۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

ایران ایرتور

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۹۸۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
09:00
تهران

۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

آتا

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۵۶۳۲
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
10:20
تهران

۵۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

آتا

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: I۳۵۶۳۲
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
10:20
تهران

۵۸,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

سپهران

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۳۲۶
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
10:40
تهران

۴۰۸,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

سپهران

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۳۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
10:40
تهران

۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

تابان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۲۹۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
11:15
تهران

۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
12:10
تهران

۱۶۱,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
12:10
تهران

۱۹۱,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۳۷۸۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
12:45
تهران

۱۰۴,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۳۷۸۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
12:45
تهران

۱۱۹,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۰۳۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
13:00
تهران

۱۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۰۳۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
13:00
تهران

۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۰۳۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
13:05
تهران

۱۶۳,۵۰۲ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۰۳۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
13:05
تهران

۲۱۵,۳۳۶ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

سپهران

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۳۰۸
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
15:00
تهران

۱۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

سپهران

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۳۰۸
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
15:00
تهران

۱۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

سپهران

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۳۰۸
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
15:00
تهران

۴۰۸,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
18:55
تهران

۱۵۶,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
18:55
تهران

۱۲۴,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۳۷۷۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
19:00
تهران

۱۱۹,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۳۷۷۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
19:00
تهران

۱۰۴,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

تابان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۲۶۲
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
20:15
تهران

۹۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۳۷۷۸
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
20:20
تهران

۱۰۴,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۳۷۷۸
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
20:20
تهران

۱۱۹,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
21:55
تهران

۱۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۰۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
22:00
تهران

۷۵,۱۵۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۰۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
22:00
تهران

۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۰۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
22:00
تهران

۷۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۰۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
22:00
تهران

۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۰۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
22:00
تهران

۱۱۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۰۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
22:00
تهران

۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۸۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
22:40
تهران

۱۹۱,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۸۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
22:40
تهران

۱۶۱,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
23:00
تهران

۱۵۶,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
23:00
تهران

۱۱۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۲۹
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
23:00
تهران

۵۱۶,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر