قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

سپهران

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۳۰۲
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
06:00
تهران

۴۰۹,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

سپهران

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۳۰۲
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
06:00
تهران

۴۰۸,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۳۷۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
07:25
تهران

۳۴۶,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

ایران ایرتور

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۹۸۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
08:45
تهران

۱۹۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۰۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
11:50
تهران

۳۰۴,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۳۷۸۵
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
13:15
تهران

۳۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۳۷۸۵
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
13:15
تهران

۳۶۲,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
13:40
تهران

۲۷۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۲۷
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
13:40
تهران

۵۱۶,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
13:40
تهران

۳۵۷,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

سپهران

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۳۰۸
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
15:00
تهران

۱۸۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

سپهران

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۳۰۸
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
15:00
تهران

۲۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

سپهران

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۳۰۸
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
15:00
تهران

۲۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۳۷۷۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
16:00
تهران

۲۴۲,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۳۷۷۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
16:00
تهران

۲۶۶,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

قشم ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۲۹۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
18:10
تهران

۲۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۰۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
18:15
تهران

۲۱۶,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۷۱۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
20:15
تهران

۲۳۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۷۱۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
20:15
تهران

۱۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۷۱۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
20:15
تهران

۲۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۷۱۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
20:15
تهران

۱۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

ساها

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
20:30
تهران

۱۷۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

ساها

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
20:30
تهران

۲۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۳۹۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
20:45
تهران

۲۴۲,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۳۹۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
20:45
تهران

۲۱۷,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

قشم ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۲۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
20:45
تهران

۱۸۱,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۳۷۸۷
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
21:10
تهران

۳۶۲,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۳۷۸۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
21:10
تهران

۲۴۲,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

آتا

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۵۶۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
22:30
تهران

۱۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۰۸۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
22:30
تهران

۳۳۹,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

آتا

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۵۶۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
22:30
تهران

۱۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

آتا

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۵۶۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
22:35
تهران

۲۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

آتا

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۵۶۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
22:35
تهران

۱۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
23:10
تهران

۱۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
23:10
تهران

۱۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
23:10
تهران

۱۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
23:10
تهران

۱۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر