قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۳۷۸۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
15:25
تهران

۱۹۹,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۳۷۸۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
15:25
تهران

۱۹۲,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

ایران ایرتور

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۹۸۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
17:45
تهران

۱۶۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۴۰۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
18:15
تهران

۱۴۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۴۰۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
18:15
تهران

۱۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۴۰۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
18:15
تهران

۱۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۴۰۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
18:15
تهران

۱۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۴۲۳
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
18:25
تهران

۵۱۶,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۴۲۳
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
18:25
تهران

۴۳۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۴۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
18:25
تهران

۱۹۸,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۴۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
18:25
تهران

۲۷۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
18:55
تهران

۱۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
18:55
تهران

۱۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۳۷۷۸
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
20:40
تهران

۱۹۲,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۳۷۷۸
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
20:40
تهران

۱۶۸,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۳۷۸۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
22:25
تهران

۱۳۱,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۳۷۸۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
22:25
تهران

۱۱۹,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۳۷۸۹
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
22:25
تهران

۳۵۰,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۱۰۸۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
22:35
تهران

۳۷۲,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر