قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

زاگرس

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
18:25
تهران

۴۹۳,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
20:30
تهران

۲۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
20:30
تهران

۲۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
20:30
تهران

۲۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
20:30
تهران

۲۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
20:30
تهران

۲۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
20:30
تهران

۲۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: CH۷۱۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
20:30
تهران

۲۵۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

ساها

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۱۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
20:45
تهران

۲۳۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

ساها

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۱۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
20:45
تهران

۲۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
21:30
تهران

۲۴۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
21:30
تهران

۲۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
21:35
تهران

۲۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
21:35
تهران

۶۸۱,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

آسمان

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۸۵۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
22:25
تهران

۲۷۹,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آسمان

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۸۵۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
22:25
تهران

۲۵۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ماهان ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۱۰۸۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
22:35
تهران

۳۵۲,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

قشم ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۱۲۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
22:45
تهران

۳۳۱,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

قشم ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۱۲۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
22:45
تهران

۲۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

قشم ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۱۲۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
22:45
تهران

۲۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر