قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ماهان ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۱۰۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۱:۵۰

۲۵۷,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۱۰۸۸
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۱:۵۰

۵۴۱,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۸۴۷
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۲:۱۵

۴۹۰,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۸۴۷
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۲:۱۵

۴۷۹,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۳۴۳۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۳:۲۰

۳۲۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۳۴۳۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۳:۲۰

۳۷۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

زاگرس

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۴۰۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۵۰

۶۱۵,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۴۰۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۵۰

۴۹۳,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۳۷۸۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۱۰

۳۳۶,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آسمان

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۳۷۸۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۱۰

۳۱۵,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۹۸۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۲۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۹۸۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۲۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

ساها

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۱۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۲۱۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۸۵۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۲۰

۲۷۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۴۲۴
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۶۴۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۴۲۴
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۵۱۶,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۴۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۳۲۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۱۰۸۶
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۵۴۱,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۱۰۸۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۲۵۷,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۴۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۲۷۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر