قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

کاسپین ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۰۳۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۰۸:۱۵

۱۷۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۳۷۸۱
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۰۸:۵۰

۴۷۹,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۳۷۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۰۸:۵۰

۱۹۳,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۳۷۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۰۸:۵۰

۱۷۷,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

سپهران

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۴۳۰۸
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۰:۳۰

۳۰۲,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۳۷۷۲
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۰:۵۰

۱۹۳,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۳۷۷۲
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۰:۵۰

۱۷۷,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۲۳۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۱:۲۰

۲۷۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۱۰۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۱:۵۰

۲۹۶,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۳۷۸۵
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۳:۵۰

۴۷۹,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۳۷۸۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۳:۵۰

۲۵۱,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۴۲۷
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۱۰

۶۴۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۴۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۱۰

۲۷۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کیش ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۷۱۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۴۵

۳۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

کیش ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۷۱۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۴۵

۲۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کیش ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۷۱۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۴۵

۲۳۰,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کیش ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۷۱۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۴۵

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۸۵۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۲۵

۳۱۵,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر