قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۲۳۳
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۲:۴۰

۹۸۳,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۲۳۳
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۲:۴۰

۸۰۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ماهان ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۴۵۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۵:۵۰

۵۳۹,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

سپهران

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۴۳۰۲
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۴۴۲,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۳۷۷۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۴۵۶,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

سپهران

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۴۳۰۲
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۴۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۳۷۷۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۴۸۹,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

سپهران

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۴۳۰۲
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۴۷۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۹۸۵
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۴۵

۴۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۴۰۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۳۸۶,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۴۰۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۵۱۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۴۰۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۴۵۳,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۵۷۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۵۰

۳۹۴,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۳۷۷۸
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۲۰

۳۹۰,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۳۷۷۸
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۲۰

۴۲۳,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ساها

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۱۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۲۵

۳۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

معراج

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۲۸۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۳۳۰,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۴۲۷
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۲۵

۷۰۷,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۴۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۲۵

۴۳۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۱۰۸۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۵۳۹,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

قشم ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۱۲۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۳۶۸,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

قشم ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۱۲۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۳۳۴,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

قشم ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۱۲۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۴۱۰,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۵۰

۳۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۵۰

۳۳۲,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۵۰

۳۲۴,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۵۰

۳۳۱,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۵۹

۳۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر