قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

سپهران

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
شماره پرواز: ۴۳۰۲
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۰۰

۲۹۷,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایر

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
شماره پرواز: ۴۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۳۵

۲۳۰,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ایران ایر

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
شماره پرواز: ۴۲۷
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۳۵

۸۰۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ایران ایر

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
شماره پرواز: ۴۲۷
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۳۵

۷۰۷,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ایران ایر

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
شماره پرواز: ۴۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۳۵

۲۶۲,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

آتا

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
شماره پرواز: ۵۶۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۴۰

۲۴۶,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آتا

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
شماره پرواز: ۵۶۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۴۰

۲۲۶,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آتا

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
شماره پرواز: ۵۶۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۴۰

۲۷۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
شماره پرواز: ۳۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۵۰

۲۲۶,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
شماره پرواز: ۰۳۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۵۰

۲۴۶,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
شماره پرواز: ۶۹۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۱۰

۲۲۶,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
شماره پرواز: ۶۹۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۱۰

۲۴۶,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

فلای پرشیا

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
شماره پرواز: ۷۴۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۲۴۶,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

فلای پرشیا

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
شماره پرواز: ۷۴۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۲۲۶,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

فلای پرشیا

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
شماره پرواز: ۷۴۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۲۷۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

وارش

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
شماره پرواز: VR۵۸۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۲۴۲,۰۶۸ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

وارش

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
شماره پرواز: ۵۸۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۲۴۶,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

وارش

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
شماره پرواز: VR۵۸۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۲۳۹,۸۰۲ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

وارش

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
شماره پرواز: VR۵۸۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۲۲۶,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
شماره پرواز: ۹۸۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۲۲۶,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
شماره پرواز: ۹۸۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۲۴۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

وارش

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
شماره پرواز: ۵۸۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۲۲۶,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ساها

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
شماره پرواز: ۱۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۵۵

۲۴۶,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ساها

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
شماره پرواز: ۱۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۵۵

۲۴۶,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ساها

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
شماره پرواز: ۱۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۵۵

۲۲۶,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر