قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ماهان ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۱۰۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۱:۵۰

۲۸۵,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۱۰۸۸
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۱:۵۰

۵۴۱,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۲۳۳
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۲:۳۵

۳۲۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۲۳۳
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۲:۳۵

۵۱۶,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۲۳۳
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۲:۳۵

۶۴۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۹۸۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۲:۴۵

۳۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۹۸۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۲:۴۵

۳۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۴۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۳:۵۰

۳۷۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۴۲۷
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۳:۵۰

۵۱۶,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۴۲۷
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۳:۵۰

۶۴۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۴۰۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۴۵

۶۱۵,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

ساها

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۱۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۴۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر