قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۳۷۶۸
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۰۵:۲۰

۴۵۶,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۳۷۶۸
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۰۵:۲۰

۴۲۳,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

سپهران

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۴۳۰۲
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۰۶:۰۰

۴۱۱,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۴۰۷۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۰۷:۲۰

۴۱۹,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۴۲۵
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۰۸:۲۵

۹۸۳,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۳۷۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۰:۲۵

۵۲۲,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۳۷۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۰:۲۵

۵۵۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۳۷۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۰:۲۵

۵۸۷,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۳۷۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۰:۲۵

۶۱۳,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ماهان ایر

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۴۵۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۵:۵۰

۵۲۶,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

وارش

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۵۸۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۴۵

۳۴۶,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

وارش

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۵۸۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۴۵

۳۱۴,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۴۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۳۵

۶۱۲,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۴۰۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۲۰

۳۵۲,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۶۹۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۱۰

۳۷۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۶۹۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۱۰

۳۱۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۶۹۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۱۰

۳۲۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: I۳۵۶۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۳۷۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۵۶۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۳۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: I۳۵۶۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۳۶۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۳۷۷۸
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۳۵

۳۵۲,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۳۴۴۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۳۵

۴۳۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۳۷۷۸
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۳۵

۳۲۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۳۴۴۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۳۵

۳۷۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۳۴۴۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۳۵

۴۰۰,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ساها

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۱۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۳۴۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ساها

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۱۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۳۰۰,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ساها

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۱۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۳۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

قشم ایر

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: QB۱۲۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۳۱۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

قشم ایر

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۱۲۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۳۰۸,۶۸۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

قشم ایر

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۱۲۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۳۱۴,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

قشم ایر

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۱۲۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۳۱۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۰

۲۸۷,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۰

۲۹۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر