قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

کاسپین ایر

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
شماره پرواز: ۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۲۵۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
شماره پرواز: ۹۸۵
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۴۵

۴۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

زاگرس

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
شماره پرواز: ۴۰۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۲۶۸,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

زاگرس

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
شماره پرواز: ۴۰۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۲۹۱,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
شماره پرواز: ۳۷۷۸
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۱۰

۲۵۹,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آتا

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
شماره پرواز: ۵۷۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۰

۳۶۳,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

آتا

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
شماره پرواز: ۵۷۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۰

۳۹۴,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

آتا

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
شماره پرواز: ۵۷۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۰

۴۲۶,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آتا

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
شماره پرواز: ۵۷۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۰

۳۳۷,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آتا

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
شماره پرواز: ۵۷۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۰

۲۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آتا

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
شماره پرواز: ۵۷۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۰

۲۶۹,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

ساها

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
شماره پرواز: ۱۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۲۵

۲۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ساها

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
شماره پرواز: ۱۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۲۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ماهان ایر

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
شماره پرواز: ۱۰۸۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۵۸۹,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

قشم ایر

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
شماره پرواز: ۱۲۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۴۵۵,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

قشم ایر

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
شماره پرواز: ۱۲۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۵۱۶,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر