قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آسمان

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۸۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۵:۱۰

۳۹۰,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

آسمان

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۸۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۵:۱۰

۴۲۳,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۳۷۷۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۳۹۰,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

آسمان

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۳۷۷۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۴۲۳,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۴۰۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۱۰

۴۱۹,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۴۰۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۱۰

۳۵۳,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

Par Avion

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۷۴۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۳۹۰,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

Par Avion

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۷۴۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۳۹۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

Par Avion

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۷۴۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۳۹۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

Par Avion

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: FP۷۴۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۳۹۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

معراج

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۲۸۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۵۰۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

معراج

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۲۸۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۳۰۳,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

آسمان

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۳۷۷۸
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۳۵۷,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۳۴۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۳۳۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۴۲۹
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۲۵

۷۰۷,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۴۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۲۵

۴۸۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۱۰۸۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۳۶۲,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر