قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
شماره پرواز: ۹۸۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۴۵

۳۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
شماره پرواز: ۹۸۵
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۴۵

۴۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

آسمان

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
شماره پرواز: ۳۷۸۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۱۰

۳۲۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
شماره پرواز: ۳۷۸۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۱۰

۲۹۲,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آسمان

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
شماره پرواز: ۸۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۳۵۷,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آتا

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
شماره پرواز: ۵۷۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۰

۳۶۳,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آتا

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
شماره پرواز: ۵۷۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۰

۶۱۲,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آتا

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
شماره پرواز: ۵۷۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۰

۳۳۱,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ساها

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
شماره پرواز: ۱۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۲۵

۳۶۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
شماره پرواز: ۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۳۹۲,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
شماره پرواز: ۴۲۵
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۸۰۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
شماره پرواز: ۴۲۵
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۷۰۷,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
شماره پرواز: ۱۰۸۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۵۸۹,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
شماره پرواز: ۴۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۶۱۲,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر