قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۰۷۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۰۷:۳۰

۵۰۶,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۰۷۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۰۷:۳۰

۵۱۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۳۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۱:۵۰

۳۲۲,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۳۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۱:۵۰

۳۴۵,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۳۴۴۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۲:۰۰

۶۱۲,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ماهان ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۵۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۵:۵۰

۳۸۷,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

قشم ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۱۲۹۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۱۵

۳۳۵,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۳۷۷۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۲۵

۳۵۷,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۳۷۷۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۲۵

۳۲۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۲۳۳
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۵۰

۳۷۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۲۳۳
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۵۰

۳۳۶,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۴۵

۳۴۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۴۵

۲۹۴,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۴۵

۲۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۴۵

۳۵۱,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۴۵

۳۵۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۰۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۱۰

۴۱۹,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۰۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۱۰

۳۰۰,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۰۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۱۰

۳۳۰,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

Par Avion

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۴۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۲۸۲,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

Par Avion

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: FP۷۴۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۲۸۲,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

Par Avion

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۴۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۳۲۴,۱۲۳ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

Par Avion

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۴۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۲۸۲,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

Par Avion

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۴۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۲۸۲,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۳۷۷۸
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۱۵

۳۵۷,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۳۷۷۸
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۱۵

۳۲۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۵۰

۳۳۶,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۲۷
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۵۰

۸۰۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۵۰

۲۹۴,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۲۷
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۵۰

۷۰۷,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۳۳۶,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۳۷۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۲۹
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۸۰۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۲۹
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۷۰۷,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۵۶۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۳۰۳,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۱۰۸۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۳۸۷,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر