قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۱۰۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۱:۵۰

۶۱۳,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۹۸۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۳:۰۰

۵۳۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۳۷۷۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۱۰

۵۲۲,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۳۷۷۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۱۰

۴۸۹,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۳۷۷۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۱۰

۵۵۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۳۷۷۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۱۰

۵۸۷,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۳۷۷۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۱۰

۶۱۳,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۳۷۷۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۱۰

۷۷۲,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۶۹۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۱۰

۵۱۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۶۹۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۱۰

۴۴۳,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۶۹۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۱۰

۵۱۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ساها

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۱۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۶۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ساها

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۱۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۱۰

۵۰۳,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ساها

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۱۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۱۰

۶۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ساها

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۱۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۱۰

۴۰۲,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۴۲۷
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۵

۹۸۳,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۴۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۵

۶۱۲,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۴۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۵

۵۴۸,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۴۵۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۴۶۸,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

وارش

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۵۸۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۳۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

وارش

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: VR۵۸۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۴۷۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

وارش

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۵۸۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۳۷۸,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

وارش

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۵۸۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۴۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۴۵۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۴۹۷,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۴۵۶,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۵۰۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر