قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

فلای پرشیا

جمعه ۱۴۰۰/۰۴/۰۴
شماره پرواز: ۷۴۳۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۵۰

۷۰۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

فلای پرشیا

جمعه ۱۴۰۰/۰۴/۰۴
شماره پرواز: ۷۴۳۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۵۰

۷۳۲,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

فلای پرشیا

جمعه ۱۴۰۰/۰۴/۰۴
شماره پرواز: ۷۴۳۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۵۰

۷۰۳,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

فلای پرشیا

جمعه ۱۴۰۰/۰۴/۰۴
شماره پرواز: ۷۴۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۷۱۵,۲۷۷ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ساها

جمعه ۱۴۰۰/۰۴/۰۴
شماره پرواز: IRZ۱۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۹۴۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آتا

جمعه ۱۴۰۰/۰۴/۰۴
شماره پرواز: I۳۵۶۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۵۰

۸۴۶,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آتا

جمعه ۱۴۰۰/۰۴/۰۴
شماره پرواز: I۳۵۶۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۵۰

۸۲۲,۷۵۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آتا

جمعه ۱۴۰۰/۰۴/۰۴
شماره پرواز: I۳۵۶۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۵۰

۸۲۲,۲۵۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آتا

جمعه ۱۴۰۰/۰۴/۰۴
شماره پرواز: I۳۵۶۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۵۰

۸۴۶,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آتا

جمعه ۱۴۰۰/۰۴/۰۴
شماره پرواز: I۳۵۶۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۵۰

۸۲۷,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

وارش

جمعه ۱۴۰۰/۰۴/۰۴
شماره پرواز: VR۵۸۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۸۲۷,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

وارش

جمعه ۱۴۰۰/۰۴/۰۴
شماره پرواز: VR۵۸۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۸۲۷,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

وارش

جمعه ۱۴۰۰/۰۴/۰۴
شماره پرواز: VR۵۸۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۷۹۸,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

وارش

جمعه ۱۴۰۰/۰۴/۰۴
شماره پرواز: VR۵۸۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۷۹۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

وارش

جمعه ۱۴۰۰/۰۴/۰۴
شماره پرواز: VR۵۸۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۷۸۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

تابان ایر

جمعه ۱۴۰۰/۰۴/۰۴
شماره پرواز: HH۶۲۸۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۹۳۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

جمعه ۱۴۰۰/۰۴/۰۴
شماره پرواز: ۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۹۴۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

جمعه ۱۴۰۰/۰۴/۰۴
شماره پرواز: ۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۹۳۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

جمعه ۱۴۰۰/۰۴/۰۴
شماره پرواز: IV۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۹۴۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

فلای پرشیا

جمعه ۱۴۰۰/۰۴/۰۴
شماره پرواز: ۷۴۰۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۴۰

۷۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

فلای پرشیا

جمعه ۱۴۰۰/۰۴/۰۴
شماره پرواز: ۷۴۰۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۴۰

۷۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر