قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آتا

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۵۶۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۶۶۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آتا

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: I۳۵۶۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۶۲۷,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آتا

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: I۳۵۶۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۶۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

آتا

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: I۳۵۶۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۵۹۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آتا

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: I۳۵۶۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۶۲۷,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آتا

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: I۳۵۶۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۵۹۶,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

وارش

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۵۸۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۲۰

۶۲۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

وارش

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: VR۵۸۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۲۰

۵۸۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

وارش

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: VR۵۸۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۲۰

۵۸۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

وارش

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: VR۵۸۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۲۰

۵۸۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

وارش

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: VR۵۸۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۲۰

۵۸۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

وارش

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: VR۵۸۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۲۰

۵۶۱,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: HH۶۲۸۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۶۳۳,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: HH۶۲۸۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۶۵۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: HH۶۲۸۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۶۴۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: HH۶۲۸۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۶۳۸,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۶۲۸۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۶۳۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۱۵

۶۰۱,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۱۵

۵۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۱۵

۵۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر