قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ساها

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
شماره پرواز: ۱۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۳۵

۸۱۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

تابان ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
شماره پرواز: ۶۲۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۸۱۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آسمان

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
شماره پرواز: ۸۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۲۰

۹۴۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آتا

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
شماره پرواز: ۵۶۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۷۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

تابان ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
شماره پرواز: ۶۲۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۸۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

تابان ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
شماره پرواز: ۶۲۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۸۴۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر