قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۳۷۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۹۴۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۹۸۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۱۰

۹۴۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

پارس

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۴۴۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۰۰

۹۴۱,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: IV۶۹۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۱۰

۹۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۶۹۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۱۰

۸۷۰,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: IV۶۹۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۱۰

۹۱۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۶۹۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۱۰

۷۶۲,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: IV۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۹۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۸۷۰,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آتا

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۲۰

۹۴۱,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

آتا

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: I۳۵۶۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۲۰

۷۴۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

آتا

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۲۰

۸۰۹,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آتا

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۲۰

۸۴۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آتا

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۲۰

۸۷۶,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آتا

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: I۳۵۶۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۲۰

۷۵۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آتا

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: I۳۵۶۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۲۰

۷۵۶,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ساها

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: IRZ۱۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۷۶۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ساها

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: IRZ۱۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۷۶۱,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ساها

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۱۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۷۹۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ساها

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۱۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۸۴۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

ساها

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: IRZ۱۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۷۵۶,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر