قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

سپهران

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۴۳۰۲
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۰۸:۴۵

۸۲۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۳۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۱:۲۵

۸۹۵,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

تابان ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: HH۶۲۸۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۶۵۱,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

تابان ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: HH۶۲۸۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۵۰۵,۶۸۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

تابان ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۶۲۸۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۵۴۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۳۷۷۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۵:۱۰

۷۰۵,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۳۷۷۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۵:۱۰

۶۷۶,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۳۷۷۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۵:۱۰

۶۴۸,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

فلای پرشیا

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: FP۷۴۰۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۴۰

۷۲۷,۸۵۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

فلای پرشیا

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: FP۷۴۰۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۴۰

۶۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

فلای پرشیا

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۷۴۰۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۴۰

۷۱۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

فلای پرشیا

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۷۴۰۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۴۰

۷۱۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۹۸۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۷۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۹۸۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۸۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ساها

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: IRZ۱۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۱۵

۶۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ساها

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۱۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۱۵

۵۹۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ساها

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: IRZ۱۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۱۵

۵۸۶,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ساها

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۱۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۱۵

۶۴۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

پارس

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۴۴۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۵

۹۴۱,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

پارس

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۴۴۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۵

۸۹۵,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

پارس

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۴۴۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۵

۶۹۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

پارس

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۴۴۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۵

۸۷۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

پارس

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۴۴۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۵

۷۲۵,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

پارس

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۴۴۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۵

۷۶۲,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

پارس

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۴۴۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۵

۷۹۹,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

پارس

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۴۴۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۵

۸۴۹,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۵۶۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۸۹۵,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: I۳۵۶۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۵۱۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: I۳۵۶۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۵۱۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: IV۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۵۱۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۸۹۵,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۵۲۰,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر