قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

قشم ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۱۲۶۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۴۵

۹۲۸,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

قشم ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: QB۱۲۶۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۴۵

۹۲۸,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ساها

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۱۵۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۲۰

۷۸۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

ساها

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۱۵۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۲۰

۹۲۸,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ساها

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۱۵۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۲۰

۸۴۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

تابان ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۸۲
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۸۲۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

تابان ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۸۲
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۸۴۴,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

تابان ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۸۲
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۸۵۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

تابان ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۸۲
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۸۷۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۳۷۷۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۹۲۸,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آتا

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۴۰

۹۲۸,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آتا

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: I۳۵۶۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۴۰

۷۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آتا

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: I۳۵۶۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۴۰

۷۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

پارس

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۴۴۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۸۵۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

پارس

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۴۴۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۸۹۸,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

پارس

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۴۴۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۹۲۸,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

پارس

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۴۴۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۷۱۳,۷۵۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

پارس

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۴۴۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۷۱۹,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

پارس

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۴۴۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۷۶۳,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

پارس

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۴۴۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۷۹۹,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

پارس

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۴۴۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۸۲۹,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۶۹۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۱۵

۶۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: IV۶۹۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۱۵

۶۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۲۳۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۲۵

۷۰۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۲۳۵
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۲۵

۱,۴۷۸,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ساها

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۱۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۵۹

۶۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ساها

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۱۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۵۹

۶۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر