قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

آتا

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۵۶۳۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
09:00
اهواز

۲۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

نفت ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۲۶۱۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
15:40
اهواز

۱۷۰,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

نفت ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۲۶۱۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
15:40
اهواز

۲۲۲,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

نفت ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۲۶۱۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
15:40
اهواز

۱۸۶,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

آتا

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۵۶۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:00
اهواز

۱۹۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۰۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:30
اهواز

۱۶۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۰۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:30
اهواز

۱۶۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۰۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:30
اهواز

۱۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۰۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:30
اهواز

۱۶۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۰۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:30
اهواز

۲۱۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۰۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:30
اهواز

۱۶۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۰۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:30
اهواز

۱۶۸,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۰۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:35
اهواز

۱۶۱,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۰۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:35
اهواز

۱۶۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۰۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:35
اهواز

۱۹۲,۴۴۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

تابان ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۶۲۷۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
17:00
اهواز

۱۶۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

نفت ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۲۶۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
18:55
اهواز

۱۸۶,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

نفت ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۲۶۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
18:55
اهواز

۱۷۰,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۸۳۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:00
اهواز

۱۸۱,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۰۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:05
اهواز

۱۶۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۰۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:05
اهواز

۱۷۶,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

ساها

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۱۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:50
اهواز

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

ساها

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۱۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:50
اهواز

۲۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

ساها

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۱۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:50
اهواز

۱۶۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

آتا

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: I۳۵۶۳۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:20
اهواز

۱۷۴,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

آتا

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۵۶۳۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:20
اهواز

۱۷۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

نفت ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۲۶۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:35
اهواز

۱۷۰,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

نفت ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۲۶۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:35
اهواز

۲۲۲,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

نفت ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۲۶۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:35
اهواز

۱۸۶,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:55
اهواز

۲۹۴,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:55
اهواز

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۹۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
21:00
اهواز

۱۷۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۹۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
21:00
اهواز

۱۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

نفت ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۲۶۱۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:50
اهواز

۱۸۶,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

نفت ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۲۶۱۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:50
اهواز

۱۷۰,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر