قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

نفت ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۲۶۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
18:35
اهواز

۴۳۷,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

زاگرس

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:10
اهواز

۶۶۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:10
اهواز

۵۰۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

آتا

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۵۷۳۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:50
اهواز

۴۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

آتا

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۵۷۳۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:50
اهواز

۵۰۱,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

آتا

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۵۷۳۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:50
اهواز

۵۱۶,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

آتا

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۵۷۳۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:50
اهواز

۵۰۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۹۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
21:00
اهواز

۵۸۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۹۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
21:00
اهواز

۵۸۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

نفت ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۲۶۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
22:35
اهواز

۵۲۳,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر