قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۳۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
05:50
اهواز

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

قشم ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۲۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
07:35
اهواز

۲۰۹,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

نفت ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۲۶۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
09:40
اهواز

۱۵۹,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

نفت ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۲۶۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
09:40
اهواز

۱۶۹,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۸۳۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
10:00
اهواز

۱۹۹,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۸۳۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
10:00
اهواز

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

آتا

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: I۳۵۶۳۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
11:20
اهواز

۱۶۸,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

آتا

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۵۶۳۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
11:20
اهواز

۲۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۸۳۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
13:35
اهواز

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۸۳۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
13:35
اهواز

۲۴۰,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۱۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:35
اهواز

۲۹۴,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۰۴۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
17:50
اهواز

۱۸۵,۲۱۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۰۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:05
اهواز

۲۰۶,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۰۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:15
اهواز

۱۶۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۰۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:15
اهواز

۲۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۰۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:15
اهواز

۱۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۰۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:15
اهواز

۱۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۰۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:15
اهواز

۱۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۰۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:35
اهواز

۲۷۹,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

ایران ایرتور

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۹۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
21:00
اهواز

۲۴۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

نفت ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۲۶۱۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
21:15
اهواز

۲۳۱,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

نفت ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۲۶۱۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
21:15
اهواز

۲۲۲,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر