قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

نفت ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۲۶۱۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۲۷۶,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

نفت ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۲۶۱۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۲۵۱,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

نفت ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۲۶۱۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۳۳۰,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۸۳۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۴۰

۳۱۵,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۳۵

۲۹۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۳۵

۳۲۰,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۴۰۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۵۰

۲۹۴,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

زاگرس

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۴۰۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۵۰

۳۵۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۹۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۳۱۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۹۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۳۱۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر