قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۳۱۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
15:40
اهواز

۲۹۴,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۳۱۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
15:40
اهواز

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

نفت ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۲۶۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
15:55
اهواز

۱۷۰,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

تابان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۶۲۷۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
17:00
اهواز

۱۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

نفت ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۲۶۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
17:10
اهواز

۱۰۸,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

نفت ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۲۶۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
17:10
اهواز

۱۲۸,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

نفت ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۲۶۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
17:10
اهواز

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۰۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
18:45
اهواز

۱۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۰۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
18:45
اهواز

۱۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۰۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:45
اهواز

۱۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۰۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:45
اهواز

۱۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: IV۰۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:45
اهواز

۱۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۰۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:50
اهواز

۱۶۱,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۰۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:50
اهواز

۱۴۶,۳۳۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۰۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:50
اهواز

۱۳۰,۹۶۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۸۳۲
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
20:30
اهواز

۲۸۶,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۸۳۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:30
اهواز

۱۲۸,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۸۳۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:30
اهواز

۱۳۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

نفت ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۲۶۱۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:40
اهواز

۱۲۸,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

نفت ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۲۶۱۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:40
اهواز

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

ایران ایرتور

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۹۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
21:00
اهواز

۱۲۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

ایران ایرتور

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۹۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
21:00
اهواز

۱۱۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر