قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۴۰۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:35
اهواز

۳۵۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۴۰۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:35
اهواز

۴۰۸,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۴۰۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:35
اهواز

۳۸۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

آتا

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۵۷۳۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:50
اهواز

۳۷۴,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

آتا

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۵۷۳۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:50
اهواز

۳۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

آتا

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۵۷۳۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:50
اهواز

۳۶۴,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۹۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
21:00
اهواز

۳۸۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۹۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
21:00
اهواز

۳۸۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

نفت ایر

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۲۶۱۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
21:20
اهواز

۳۸۴,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

نفت ایر

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۲۶۱۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
21:20
اهواز

۳۳۰,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر