قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آتا

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۵۶۳۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۳:۰۰

۳۱۵,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آتا

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۵۶۳۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۳:۰۰

۲۴۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۴۰۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۰۰

۲۵۵,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

زاگرس

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۴۰۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۰۰

۲۷۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۴۰۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۰۰

۲۹۴,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

نفت ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۵۶۸۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۳۵

۲۱۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آتا

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۵۶۸۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۳۵

۳۱۵,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آتا

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۵۶۸۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۳۵

۲۰۹,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۸۳۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۵۰

۲۷۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۸۳۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۵۰

۲۵۱,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

نفت ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۲۶۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۷:۴۵

۳۳۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

نفت ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۲۶۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۷:۴۵

۴۳۷,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

نفت ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۲۶۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۷:۴۵

۳۳۰,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۴۰۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۴۵

۲۵۵,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

زاگرس

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۴۰۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۴۵

۲۷۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۱۰۶۰
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۲۵

۴۲۲,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۱۰۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۲۵

۲۵۹,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۲۸۴,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۲۶۱,۶۵۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

نفت ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۲۶۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۲:۴۰

۲۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

نفت ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۲۶۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۲:۴۰

۲۵۱,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

نفت ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۲۶۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۲:۴۰

۲۷۶,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۹۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۲۲۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۹۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۲۲۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۹۸۸C
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۳۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۹۸۸
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۳۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر