قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۸۳۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
10:00
اهواز

۲۶۰,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۸۳۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
10:00
اهواز

۲۴۰,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

آتا

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۳۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
11:20
اهواز

۳۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

آتا

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: I۳۵۶۳۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
11:20
اهواز

۲۰۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۸۳۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
13:35
اهواز

۲۸۵,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

نفت ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۲۶۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
15:50
اهواز

۲۵۸,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

نفت ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۲۶۱۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
17:30
اهواز

۲۵۸,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۰۴۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
17:50
اهواز

۲۷۷,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:10
اهواز

۲۲۷,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:10
اهواز

۲۹۴,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۷۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:25
اهواز

۲۱۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۷۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:25
اهواز

۲۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: IV۰۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:15
اهواز

۲۴۶,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۰۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:15
اهواز

۲۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۹۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
21:00
اهواز

۳۰۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۹۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
21:00
اهواز

۳۰۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر