قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
شماره پرواز: ۴۵۸۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۰۵:۰۰

۲۵۹,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
شماره پرواز: ۴۵۸۶
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۰۵:۰۰

۵۸۵,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
شماره پرواز: ۴۰۱۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۰۵:۱۰

۲۲۷,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
شماره پرواز: ۸۳۰
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۰۶:۳۰

۷۰۷,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
شماره پرواز: ۸۳۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۰۶:۳۰

۳۲۰,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
شماره پرواز: ۸۳۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۰۶:۳۰

۳۵۳,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

قشم ایر

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
شماره پرواز: ۱۲۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۰۷:۴۰

۳۶۸,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

قشم ایر

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
شماره پرواز: ۱۲۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۰۷:۴۰

۳۰۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

نفت ایر

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
شماره پرواز: ۲۶۰۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۰۷:۵۰

۳۳۰,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آتا

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
شماره پرواز: ۵۶۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۰۹:۴۰

۳۰۴,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آتا

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
شماره پرواز: ۵۶۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۰۹:۴۰

۳۴۷,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
شماره پرواز: ۴۰۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۰۵

۳۳۳,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
شماره پرواز: ۴۰۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۰۵

۳۴۴,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
شماره پرواز: ۰۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۵۵

۳۰۴,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
شماره پرواز: ۰۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۵۵

۳۰۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

نفت ایر

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
شماره پرواز: ۲۶۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۶:۴۰

۳۸۴,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

نفت ایر

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
شماره پرواز: ۲۶۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۶:۴۰

۳۳۰,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
شماره پرواز: ۴۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۴۵

۵۲۷,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
شماره پرواز: ۴۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۴۵

۴۴۲,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

نفت ایر

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
شماره پرواز: ۲۶۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۵۰

۳۳۰,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
شماره پرواز: ۴۰۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۳۳۳,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
شماره پرواز: ۴۰۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۲۹۹,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

آتا

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
شماره پرواز: ۵۶۳۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۳۵

۳۰۴,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
شماره پرواز: ۹۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۳۱۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
شماره پرواز: ۹۸۸C
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۴۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
شماره پرواز: ۹۸۸
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۴۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر