قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آتا

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۲:۲۰

۳۱۵,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

آتا

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۲:۲۰

۲۸۳,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

نفت ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۲۶۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۳:۳۰

۲۷۶,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

نفت ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۲۶۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۳:۳۰

۲۵۱,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آتا

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۸۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۲۵

۱۹۸,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

قشم ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۱۳۰۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۶:۴۰

۲۹۴,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۸۳۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۲۷۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۸۳۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۲۵۱,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۵۵

۲۳۸,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۹۸۸C
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۳۴۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۹۸۸
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۳۴۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۹۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۲۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۹۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۲۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

نفت ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۲۶۱۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۱۵

۲۳۵,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

نفت ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۲۶۱۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۲۳۵,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر