قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
شماره پرواز: ۴۰۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۰۵

۲۴۸,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
شماره پرواز: ۴۰۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۰۵

۲۵۸,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
شماره پرواز: ۴۰۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۰۵

۲۶۷,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

نفت ایر

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
شماره پرواز: ۲۶۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۶:۴۰

۴۳۷,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

نفت ایر

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
شماره پرواز: ۲۶۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۶:۴۰

۳۸۴,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
شماره پرواز: ۴۱۹
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۴۵

۵۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
شماره پرواز: ۴۱۹
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۴۵

۴۳۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
شماره پرواز: ۴۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۴۵

۲۳۰,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
شماره پرواز: CH۴۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۴۵

۲۳۸,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
شماره پرواز: ۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۵۵

۳۱۹,۳۲۵ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

وارش

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
شماره پرواز: ۵۸۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۲۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

وارش

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
شماره پرواز: ۵۸۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۰۵

۲۰۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
شماره پرواز: ۴۰۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۲۲۷,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
شماره پرواز: ۹۸۸
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۴۰۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
شماره پرواز: ۹۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۲۱۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
شماره پرواز: ۹۸۸C
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۴۰۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
شماره پرواز: ۹۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۲۱۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
شماره پرواز: ۹۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۲۱۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آتا

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
شماره پرواز: ۵۶۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۵۵

۲۶۲,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آتا

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
شماره پرواز: ۵۶۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۵۵

۲۴۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آتا

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
شماره پرواز: ۵۶۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۵۵

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آتا

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
شماره پرواز: ۵۶۸۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۱۵

۲۶۲,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آتا

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
شماره پرواز: ۵۶۸۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۱۵

۲۴۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آتا

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
شماره پرواز: ۵۶۸۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۱۵

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر