قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

نفت ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۲۶۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۴:۱۵

۵۲۳,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

نفت ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۲۶۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۴:۱۵

۶۰۹,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

نفت ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۲۶۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۴:۱۵

۶۷۳,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

نفت ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۲۶۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۴:۱۵

۴۳۷,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۳۱۱
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۴:۵۵

۷۹۲,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۳۱۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۴:۵۵

۴۳۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

قشم ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۱۳۰۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۴۵۵,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۴۰۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۴۰

۵۶۱,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۴۰۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۴۰

۴۷۶,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

وارش

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۵۸۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۵۰

۴۸۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

وارش

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۵۸۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۵۰

۴۱۹,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۰۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۴۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۸۳۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۵۲۸,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۸۳۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۴۸۷,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۹۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۵۸۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۹۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۴۴۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۴۰۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۱۰

۴۴۲,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۴۰۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۱۰

۴۱۰,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

نفت ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۲۶۱۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۲۰

۴۳۷,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

نفت ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۲۶۱۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۲۰

۳۸۴,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

نفت ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۲۶۱۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۲۰

۵۲۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

نفت ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۲۶۱۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۴۳۷,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

نفت ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۲۶۱۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۵۲۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر