قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

زاگرس

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
شماره پرواز: ۴۰۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۲۷۸,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

زاگرس

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
شماره پرواز: ۴۰۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۲۹۹,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

زاگرس

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
شماره پرواز: ۴۰۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۳۳۳,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
شماره پرواز: ۹۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۱۰

۳۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
شماره پرواز: ۹۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۱۰

۳۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

نفت ایر

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
شماره پرواز: ۲۶۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۲:۴۰

۲۳۵,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

نفت ایر

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
شماره پرواز: ۲۶۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۲:۴۰

۲۰۵,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر