قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
شماره پرواز: ۳۴۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۸:۴۵

۶۹۷,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
شماره پرواز: ۰۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۵۰

۵۴۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
شماره پرواز: ۰۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۵۰

۵۹۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
شماره پرواز: ۰۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۵۰

۶۰۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
شماره پرواز: ۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۵۰

۶۰۷,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
شماره پرواز: ۰۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۵۰

۵۷۷,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

نفت ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
شماره پرواز: ۲۶۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۵۲۳,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

نفت ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
شماره پرواز: ۲۶۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۶۰۹,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

نفت ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
شماره پرواز: ۲۶۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۶۷۳,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
شماره پرواز: ۹۸۸
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۳۵

۶۳۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
شماره پرواز: ۹۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۳۵

۵۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ساها

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
شماره پرواز: ۱۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۵۱۸,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ساها

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
شماره پرواز: ۱۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۵۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

نفت ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
شماره پرواز: ۲۶۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۵۵

۵۲۳,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

نفت ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
شماره پرواز: ۲۶۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۵۵

۶۰۹,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
شماره پرواز: ۴۰۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۰۵

۵۶۱,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
شماره پرواز: ۴۰۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۰۵

۶۸۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر