قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

وارش

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
شماره پرواز: ۵۸۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۶:۱۵

۴۴۲,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

وارش

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
شماره پرواز: ۵۸۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۶:۱۵

۶۰۱,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

وارش

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
شماره پرواز: ۵۸۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۶:۱۵

۵۰۶,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
شماره پرواز: ۹۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۱۰

۳۸۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
شماره پرواز: ۸۳۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۳۶۳,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
شماره پرواز: ۸۳۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۳۲۱,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

نفت ایر

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
شماره پرواز: ۲۶۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۴۳۷,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

نفت ایر

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
شماره پرواز: ۲۶۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۳۸۴,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

نفت ایر

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
شماره پرواز: ۲۶۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۳۹۷,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

نفت ایر

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
شماره پرواز: ۲۶۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۳۵۶,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر