قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
شماره پرواز: ۴۰۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۱۰

۲۹۹,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
شماره پرواز: ۴۱۳
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۵۵

۱,۰۹۷,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
شماره پرواز: ۴۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۵۵

۳۱۲,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
شماره پرواز: ۴۱۳
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۵۵

۸۹۳,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

نفت ایر

پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
شماره پرواز: ۲۶۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۶:۰۵

۳۰۳,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

نفت ایر

پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
شماره پرواز: ۲۶۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۶:۰۵

۳۱۱,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

نفت ایر

پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
شماره پرواز: ۲۶۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۶:۰۵

۲۷۶,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

وارش

پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
شماره پرواز: VR۵۸۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۶:۲۵

۲۱۹,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

وارش

پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
شماره پرواز: ۵۸۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۶:۲۵

۳۱۱,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

تابان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
شماره پرواز: ۶۲۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۸:۰۰

۲۴۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

تابان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
شماره پرواز: ۶۲۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۸:۰۰

۳۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

تابان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
شماره پرواز: ۶۲۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۸:۰۰

۲۵۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

تابان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
شماره پرواز: ۶۲۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۸:۰۰

۲۴۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
شماره پرواز: ۴۰۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۰۰

۲۲۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
شماره پرواز: ۴۰۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۰۵

۲۳۸,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
شماره پرواز: ۴۰۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۰۵

۲۷۸,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
شماره پرواز: ۹۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۲۸۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

نفت ایر

پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
شماره پرواز: ۲۶۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۵۰

۲۵۱,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

نفت ایر

پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
شماره پرواز: ۲۶۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۵۰

۲۷۶,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر