قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۰۱۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۰:۰۰

۶۸۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۰۱۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۰:۰۰

۶۴۶,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

نفت ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۲۶۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۴:۱۵

۴۸۰,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

نفت ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۲۶۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۴:۱۵

۵۲۳,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۰۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۴:۲۵

۴۷۶,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

تابان ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۶۲۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۴۵۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۸۳۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۴۴۵,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

تابان ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۶۲۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۲,۱۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

تابان ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۶۲۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۴۶۰,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۸۳۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۴۰۴,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۰۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۷:۲۰

۴۵۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۰۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۷:۲۰

۴۸۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۰۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۷:۲۰

۴۳۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۰۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۷:۲۰

۴۳۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۰۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۴۰

۶۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۰۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۴۰

۴۴۲,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۳۵

۵۹۱,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

قشم ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۱۳۰۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۳۵

۴۲۵,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

نفت ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۲۶۱۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۴۳۷,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

نفت ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۲۶۱۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۴۸۰,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر